خرما شهابی

بیشترین میزان تولید خرمای شهابی در استان بوشهر به ویژه شهرستان دشتستان است.

از میان ۱۵۰ هزار تن تولید خرما استان بوشهر ۲۰ هزار تن مربوط به خرمای شهابی است.

عمده میزان کشت و پرورش این رقم خرما  در استان بوشهر مربوط به شهر برازجان است.

  شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان است.

 از ویژگی‌ بارز این خرما در مقایسه با خرمای کبکاب و زاهدی که عمده تولید استان بوشهر هستند، هسته بزرگتر خرمای شهابی نسبت به خرمای کبکاب و زاهدی است.

رنگ این خرما قهوه ای  متمایل به سیاه  و رنگ خارک آن زرد است.

مقالات

قند خرما شهابی

برای افرادی که رژیم‌های غذایی خاص ،دارند و می خواهند از میزان قند خرمای شهابی اطلاعات داشته باشند

و بتوانند برنامه غذایی خود را بر اساس آن تنظیم نمایند اطلاعاتی در رابطه با قند این خرما بیان شده است.

 میزان گلوکز این خرما بین ۱۶ تا ۶۷ درصد  وزن  ترمیوه را تشکیل می دهد.

این مقدار برای فروکتوز خرمای شهابی بین ۰ تا ۴۹ درصد است و برای ساکاروز مقداری بین ۰ تا  ۱۶ درصد است.

شما میتوانید محولات مارا از lamassushop.com سفارش دهید.