آبیاری قطره ای نخل

بررسی اثرات آبیاری نواری و قطره ای در مرحله رویشی درختان خرمای رقم مضافتی نشان داد که آبیاری قطره ای با میزان ۸۰ درصدتبخیر از تشت کلاس A و دور سه روز ضمن کاهش ۵۷٫۴ درصد در مصرف آب نسبت به آبیاری نواری با عمق آبیاری ۱۵ سانتی متر و دور هفت روز، بیشترین رشد رویشی درختان خرما را موجب گردید.

در استان بوشهر تبخير شديد، نزولات جوي کم و غير يکنواخت و روش هاي آبياري سنتي از مهم ترين عوامل محدود کننده توسعه کشاورزي و عدم پايداري آن در مقابل خشکسالي هاي پي در پي به شمار مي روند.در استان بوشهر تبخير شديد، نزولات جوي کم و غير يکنواخت و روش هاي آبياري سنتي از مهم ترين عوامل محدود کننده توسعه کشاورزي و عدم پايداري آن در مقابل خشکسالي هاي پي در پي به شمار مي روند.

لذا استفاده از روش هاي آبياري تحت فشار با هدف بهره برداري بهينه از منابع آب امري اجتناب ناپذير است. اولين گام براي رسيدن به اين هدف مهم، برنامه ريزي آبياري بر اساس برآورد مناسب آب مورد نياز گياه در طول فصل رشد مي باشد.

به منظور تعيين آب مورد نياز خرماي رقم به منظور تعيين آب مورد نياز خرماي رقم کبکاب (که به باردهي رسيده) در روش آبياري قطره اي، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۴ سطح ۱۰۰، ۸۰ ، ۶۰ و ۴۰ درصد آب آبياري در سه تکرار و به مدت چهار سال در منطقه دشتستان بوشهر اجرا گرديد.

 

 

بر اساس نتايج بدست آمده، اثر تيمار آبياري بر عملکرد و کارايي مصرف آب در سطح 1درصد معني دار بوده و بيشترين عملکرد (31.8 کيلوگرم در هر درخت) مربوط به تيمار آبياري 100% و کمترين آن (15.6 کيلوگرم در هر درخت) مربوط به تيمار آبياري 40% بود.

عمق آب آبياري با استفاده از روش تشت تبخير کلاس A تعيين شد. اعمال تيمارهاي آبياري با استفاده از کنتور حجمي و بر اساس دور 20 ميليمتر تبخير تجمعي از تشت تبخير کلاس A انجام شد.

از سوي ديگر کمترين کارايي مصرف آب (0.53 کيلوگرم بر متر مکعب) مربوط به تيمار آبياري 100% و بيشترين آن (0.66 کيلوگرم بر متر مکعب) مربوط به تيمار 40% بود. ولي در تيمارهاي 80% و 40% تفاوت معني داري در ميزان کارايي مصرف مشاهده نگرديد. بنابر اين براي حصول عملکردي معادل 29.68 کيلوگرم در هر درخت و کارايي مصرف آب معادل 0.62 کيلوگرم بر متر مکعب، تيمار 80% آب آبياري برابر 7535.6 مترمکعب در هکتار در سال در بين تيمارهاي مورد بررسي به عنوان مناسب ترين تيمار توصيه مي گردد.

×

مکالمه را شروع کنید

سلام! شما میتوانید سوالات خود را از ما در واتساپ بپرسید.

× سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!